Tuesday, 17 May 2011

การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ความหมายของการบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
การบำรุงรักษา หมายถึง การกระทำซึ่งช่วยให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสามารถใช้งานได้ปราศจากข้อขัดข้อง และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานโดยวิธีการดังนี้ คือ
- บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลให้ใช้งานได้ตามหน้าที่ และเป็นไปตามกำหนดเวลาโดยไม่มีข้อขัดข้อง และมีการสึกหรอน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

- ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกลซึ่งเริ่มมีการสึกหรอให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าท่จะทำได้

- ปรับแต่งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลบลางชิ้นส่วนซึ่งสึกหรอมาก และปรับแต่งให้สามารถใช้งานอยู่ในสภาพเดิมได้โดยให้สึกหรอน้อยที่สุด และไม่แตกหักชำรุดขณะเครื่องจักรกลกำลังใช้งาน

การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนั้น ปกติจะทำตามระยะเวลาที่ใช้งานของเครื่องจักรกลนั่นๆระยะเวลาของการบำรุงรักษาและวิธีการ ตำแหน่ง วัสดุที่ใช้สำหรับเครื่องจักรกลแต่ละชนิดจะกำหนดไว้ในคู่มือของเครื่องจักรกลนั้นๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาจะต้องปฎิบัติตามโดยเคร่งครัดจึงจะได้ผลตามที่มุ่งหมาย

วิธีการระวังรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแบบป้องกัน
วิธีการบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องแบบป้องกันสามารถแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ

1 การระวังรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแบบป้องกันคือ การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน เพื่อให้ทราบว่าสภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเหล่านั้นมีการชำรุดเสียหาย หรือสึกหรอเร็วเกินไปบ้างหรือไม่

2 การดูแลรักษาโรงงานเพื่อไม่ให้มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น หรือปรับแต่งซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลใช้งานได้ก่อนที่จะชำรุดเสียหายมากไปกว่าเดิม งานดูแลเหล่านี้ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกลสามารถใช้งานอยู่ในสภาพดี

โรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแบบป้องกัน ยิ่งเป็นโรงงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลมากๆ ก็ต้องให้การบำรุงรักษาแบบป้องกันให้มากตามไปด้วย เพราะหากเครื่องจักรกลตัวใดเกิดชิ้นชำรุดเสียหาย ทำให้การใช้งานหยุดชะงักจะทำให้รายได้ลดลง การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลแบบป้องกันจะช่วยลดความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรได้มาก

การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ดี หมายถึง การทำแผนงานการบำรุงรักษาที่มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บุคคลที่ใช้เครื่องจักรกลเหล่านั้นให้รู้จักวิธีการใช้และวิธีการตรวจสอบที่ดี

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com