Monday, 3 October 2011

การขัดผิวสเตนเลสด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า

การขัดผิวสเตนเลสด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า (Electropolishing Stainless Steels)
การขัดผิวด้วยกระบวนการทางไฟ้ฟ้า เป็นเทคนิคการแต่งผิวทางเคมี โดยอาศัยคุณสมบัติที่โลหะนำไฟฟ้าได้เป็นหลักในการกำจัดละอองวัตถุ ที่เกาะอยู่บนผิวของโลหะนั้น นอกจากนี้ กระบวน การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ยังใช้ในอีกหลายวัตถุประสงค์ เช่น การลดเสี้ยนจากงานตัด (deburring) การเพิ่มความมันวาว (brightening) และทำการสร้างฟิล์มใหม่เพื่อป้องกันการผุกร่อน (passivating)กรรมวิธีทางเคมี

electropolishing_diagram
การกัดกรด (Pickling)
การกัดกรด เพื่อการกำจัดออกไซด์ ใช้เฉพาะกับรอยไหม้จากการเชื่อม สีเพี้ยน หรือผลิตภัณฑ์ขึ้นสนิม มันจะสร้างผิวที่สะอาดและช่วยเสริมให้เข้าเงื่อนไขในการสร้างฟิล์มต้านการกัดกร่อนด้วยตัวเองตามธรรมชาติ (natural self-passivation) ในผลิตภัณฑ์สเตนเลส

การสร้างฟิล์มใหม่ (Passivating)
การเสริมสร้างฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนด้วยตัวเองของสเตนเลส โดยปกติจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยทันทีที่ได้สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศหรือในน้ำ อย่างไรก็ตาม มันก็ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าชั้นฟิล์มจะมีปริมาณที่หนาอย่างเต็มที่ กรรมวิธีทางเคมีจึง เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วของการสร้างชั้นฟิล์มต้านทานการกัดกร่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันสร้างฟิล์มได้รวดเร็วภายใต้สภาวะที่ควบคุม การทำพาสซิเวชั่นจะใช้กรดไนตริกอย่างอ่อน และใช้เวลาประมาณ 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

การกำจัดคราบสกปรกหรือการทำความสะอาด (Cleaning)
วิธีนี้ เพื่อกำจัดอนุภาคเหล็ก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสนิมหากปล่อยทิ้งไว้บนผิวสเตนเลส ยกตัวอย่างเช่นหากส่วนใดส่วนหนึ่งของสเตนเลสถูกปนเปื้อนด้วยฝุ่นผงจากเหล็ก (ฝุ่นจากงานขัดสนิมเหล็ก) ฝุ่นจากโรงงานผลิตเหล็กกล้าคาร์บอน วัตถุขัดจากเครื่องมือขัด เป็นต้น)

การขัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า (Electopolishing)
การขัดผิวด้วยไฟฟ้าถูกประยุตย์ใช้ในการทำความสะอาดผิวของโลหะ เพื่อลดความหยาบของผิว และส่งผลดีต่อความต้องการอีกหลายประการ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในเอกสารนี้ กรรมวิธีจะขึ้นกับหลักการของการแยกวัตถุโดยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis) สัมพันธ์กับการไหลของกระแสไฟฟ้า และสารละลายซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กรดซัลฟูริก(sulphuric) และกรดออร์ทรอฟอสฟอริก (orthophosphoric) เป็นสารละลายทางไฟฟ้า เวลาที่ใช้โดยปกติอยู่ระหว่าง 2 ถึง 20 นาที

กรรมวิธีการขัดผิวด้วยไฟฟ้า จะกำจัดเศษโลหะที่ติดบนชิ้นงาน โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าขณะที่ชิ้นงานจุ่มอยู่ในสารละลายทางไฟฟ้า ที่มีส่วนผสมเฉพาะ สาระสำคัญของกระบวนการนี้คือ เป็นกระบวนการย้อนกลับ ของกระบวนการเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า ในระบบการเคลือบผิวโลหะ อนุภาคเหล็กจะวิ่งผ่านสารละลายทางไฟฟ้าไปยึดเกาะกับแผ่นชิ้นงาน ใน ขณะที่ระบบการขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตัวชิ้นงานจะถูกกัดเซาะ ทำให้สารละลายมีอนุภาคเพิ่มขึ้น


No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com