Thursday, 2 September 2010

วัสดุช่าง
วัสดุช่าง หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่เรานำมาใช้ประโยชน์ เช่น สร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมต่าง เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ตลอดจนเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกต่าง ในชีวิตประจำวันซึ่งประกอบมาจาก เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ไม้ พลาสติก แก้ว ยาง ปูนซีเมนต์ วัสดุเหล่านี้มีที่เป็นโลหะและอโลหะ ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและที่ผ่านขบวนการในการสังเคราะห์ วัสดุที่มนุษย์รู้จักและนำมาใช้ในงานทางสถาปัตยกรรม เช่น ปราสาทหินนครวัด ประเทศกัมพูชา, พิระมิคที่ประเทศอียิปต์ หรือกำแพงเมืองจีนที่ประเทศจีน จะเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างจากหินซึ่งมีอายุนับพันปีทั้งสิ้น เมื่อเราจะนำวัสดุใดๆ มาใช้งานหรือสร้างอุปกรณ์ต่างๆ เราต้องศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุให้เข้าใจเพื่อจะได้นำวัสดุนั้นมาใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแร่ธาตุอยู่มากมาย ทั้งที่ได้ทำการขุดขึ้นมาใช้งานแล้วและอยู่ในการสำรวจ ซึ่งแร่ธาตุต่างๆ นี้เองที่เราจะได้นำมาแปรสภาพให้เป็นวัสดุที่จะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง

ความหมายของแร่ หมายถึงสารที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแร่ธาตุจำแนกได้ คือ
แร่โลหะ ดีบุก


1.แร่โลหะจัดเป็นแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพราะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การนำแร่โลหะมาใช้ประโยชน์จะต้องนำมาให้ได้ซึ่งสินแร่ ทำสินแร่ให้บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่า การถลุงแร่ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป >


แร่อโลหะ

2.แร่อโลหะ เป็นแร่ประกอบหินซึ่งเป็นแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลายชนิด

สมบัติของวัสดุ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุนั้นๆ เช่น ความทนต่อการกัดกร่อน ความคงทนต่ออุณหภูมิ การนำไฟฟ้า การนำความร้อน ความหนาแน่น จุดหลอมเหลวและความแข็งแรง

สมบัติของวัสดุแต่ละชนิดจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่างและธาตุต่างๆ ที่ผสมอยู่ในเนื้อวัสดุนั้นซึ่งมีสมบัติต่างๆ ของวัสดุนี้เองจะเป็นเหตุผลในการพิจารณาเลือกวัสดุต่างๆ ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสมบัติของวัสดุแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
1. คุณสมบัติทางเคมี
2. คุณสมบัติทางกายภาพ
3. คุณสมบัติทางกล

สมบัติทางเคมี (Chemical  Properties)
หมายถึงส่วนผสมทางเคมีของวัสดุนั้น ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความคงทนต่ออุณหภูมิ สมบัติเหล่านี้ของวัสดุแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราจะนำวัสดุใดๆ มาใช้งาน

สมบัติทางกายภาพ (Physical  Properties)
หมายถึงความสามารถในการนำไฟฟ้าและการนำความร้อน ความหนาแน่น จุดหลอมเหลวของวัสดุต่างๆ

สมบัติของโลหะและอโลหะ
สมบัติของโลหะ
1. นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี
2. เคาะมีเสียงดังกังวาน
3. ทนต่อการทุบตี หรือตีขึ้นรูปได้ดี
4. ผิวเป็นมันวาว
5. จุดหลอมเหลวสูง
6. คงทน เสื่อมสลาย ผุพังยาก
7. ความถ่วงจำเพาะสูงในสภาวะปกติเป็นของแข็ง (ยกเว้นปรอทที่เป็นของเหลว)

สมบัติของอโลหะ
1. นำความร้อนและไฟฟ้าไม่ดี
2. เคาะไม่มีเสียงดัง
3. ไม่ทนต่อการทุบตี
4. ผิวหยาบ ไม่มันวาว
5. จุดหลอมเหลวต่ำ
6. เสื่อมสลาย ผุผังง่าย
7. ความถ่วงจำเพาะต่ำ ที่อุณหภูมิปกติมีทั้ง 3 สถานะ

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com