Thursday, 16 June 2011

การเลือกใช้แก๊สเชื้อเพลิง
อะเซทีลีน
ปัจจัยที่จะใช้ในการเลือกชนิดของเชื้อเพลิงสำหรับการ Preheat มีดังนี้
1. เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อน
2. ผลกระทบที่จะเกิดกับความเร็วในการตัด,รูปร่างและการเซาะร่อง
3. ผลกระทบต่อชิ้นงาน
4. ค่าใช้จ่าย /หน่วยของเชื้อเพลิง
5. ค่าใช้จ่ายของออกซิเจนที่ใช้ในการ Preheat
6. เชื้อเพลิงนี้สามารถใช้ในกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
7. ความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรักษารวมทั้งการขนส่ง

อะเซทีลีน
อะเซทีลีนถูกใช้แพร่หลายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการตัดด้วยแก๊สออกซิเจน นอกจากนั้นยังใช้ในกระบวนการเชื่อมด้วยเนื่องจากเปลวไฟให้อุณหภูมิที่สูงโดยการเผาไหม้ของอะเซทีลีนจากออกซิเจนจะให้เปลวไฟที่สั้นและบริเวณโคนด้านในมีความสว่าง โดยจุดที่ร้อนที่สุดจะอยู่ที่ปลายสุดของกรวย และการเผาไหม้จะสมบูรณ์ที่ด้านนอกของเปลวไฟ เราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของเปลวไฟทั้งสอง ในการปรับอัตราส่วนระหว่างออกซิเจนและอะเซทีลีนเพื่อให้ได้เปลวไฟตามที่ต้องการเปลวไฟแบบ “ Carburizing Frame”
จะใช้อัตราส่วนของออกซิเจนต่ออะเซทิลีนประมาณ 1:1 ในงานตัดด้วยมือ ในกรณีที่มีลดอัตราการไหลของออกซิเจนลงจะทำให้จุดเริ่มต้นของเปลวไฟสว่างขึ้นซึ่งจะเห็นว่าแสดงว่าขนาดของเปลวไฟจะลดลง ซึ่งบางครั้งใช้ในการตัดเหล็กหล่อ

ในกรณีที่ใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติ เปลวไฟด้านในจะสั้นลงและมีความเข้มมากขึ้นซึ่ง อุณหภูมิของเปลวไฟจะสูงสุดที่อัตราส่วน ออกซิเจนกับอะเซทิลีน ประมาณ 1.5 : 1

เปลวไฟแบบ “Oxidizing trame”
ใช้สำหรับช่วง Preheat และการตัดวัสดุที่หนามาก ๆ อุณหภูมิของเปลวไฟที่สูงนี้จะใช้สำหรับการเซาะร่อง ในการใช้งานอะเซทิลีนนั้นควรควบคุมค่าของความดันไม่เกิน 15 Psig ถ้าหากใช้ที่ความดันสูงกว่านี้จะไม่เสถียร

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com